Algemene verkoopsvoorwaarden

A. Regeling van onze juridische verhouding met u

Behalve indien er schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden onze contractuele verhoudingen door de volgende algemene voorwaarden beheerst. U verzaakt zonder voorbehoud aan uw eigen voorwaarden. Bijgevolg kunnen de voorwaarden, gebeurlijk voorkomende op documenten die van u uitgaan, ons niet tegengesteld worden.

B. Uw bestellingen

Wij zijn door uw bestellingen gebonden indien wij ze schriftelijk aanvaard hebben of indien wij ze binnen 14 dagen uitgevoerd hebben. Al de bestellingen aanvaard door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het orgaan of de daartoe bevoegde aangestelde van onze vennootschap.

C. Onze aanbiedingen

Al onze prijsoffertes zijn zonder verbintenis. Wij zijn slechts door onze aanbiedingen gebonden vanaf de ontvangst van uw schriftelijk akkoord. Ondertussen kunnen onze prijzen en voorwaarden op elk ogenblik gewijzigd worden en kunnen onze aanbiedingen zonder opgave van reden steeds worden ingetrokken, zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is.

D. Onze leveringen

 • Behoudens schriftelijk vastgestelde afwijking, worden al onze goederen geleverd op onze bedrijfszetel en zijn aldaar af te halen.
 • In het geval de verkoop geschiedt “geleverd op werf” hetzij door onze eigen vervoermiddelen, hetzij door aangestelde vervoerders, zal de levering slechts gebeuren in zoverre volgens ons inzicht, de werf op normale wijze voor de vervoermiddelen bereikbaar is. U bent verplicht alle schikkingen te treffen opdat de vervoermiddelen de plaats van lossing gemakkelijk kunnen bereiken en opdat zij de werf zo spoedig mogelijk na aankomst ledig kunnen verlaten. Al de kosten, vertragingen en nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn te uwen laste.
 • De leveringstermijnen die wij voorstellen zijn eenvoudig als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend. Zij vangen slechts aan vanaf de dag die volgt op de aanvaarding van het aanbod of de bestelling. Zij worden steeds verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan u te wijten is. Overschrijding van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft aan u nimmer het recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

E. Vervoer

De goederen reizen steeds op uw risico, zelfs wanneer de prijzen ter bestemming zijn vastgesteld of de vervoerkosten te onzen laste worden genomen.

F. Aanvaarding

De goederen worden aanvaard of geacht dit te zijn op de bedrijfszetel van onze vennootschap, zelfs wanneer de prijzen vastgesteld zijn ter bestemming. De klant heeft altijd het recht ze bij de verzending te laten controleren. Zo hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt zijn verzendingsorder beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding.

G. Controle en waarborg

Met betrekking tot zichtbare gebreken:

 • De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Klachten zullen niet aanvaard worden indien de koper de koopwaar behandeld, gebruikt of omgevormd heeft.

Met betrekking tot verborgen gebreken:

 • Onze producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 1 jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.
 • Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.
 • Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:
  • in geval van verkeerd gebruik van het product;
  • in geval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
  • in geval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.
 • Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 7 werkdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit op straffe van verval bij aangetekend schrijven.
 • De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden. Stoneline heeft de keuze om ofwel de goederen te vervangen, ofwel een vergoeding te betalen die de prijs van de te vervangen niet kan overstijgen.
 • We zijn nooit aansprakelijk voor de plaatsings-en transportkosten en eventuele andere schade-eisen, uit welke in hoofde ook ingesteld door u of uw opdrachtgever en welken zouden kunnen voortspruiten uit de gebreken van onze producten.

H. Betalingen door de koper

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel, taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 • Facturen niet betaald binnen de acht dagen of gebeurlijk uiterlijk op de vervaldatum, zullen zonder ingebrekestelling door de verkoper, van rechtswege verwijlintresten van 12 % per jaar opbrengen op de verschuldigde sommen.
 • Bovendien moet de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 10 % op de verschuldigde factuurbedragen betalen met een minimum van € 50.
 • Uiteindelijk behoudt de verkoper zich het recht voor een aanvullende schadeloosstelling te eisen, indien de bovenvermelde verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding de schade van de verkoper niet geheel zou dekken.
 • De uitgifte van verhandelde titels brengt geen vernieuwing van de hierboven vastgestelde betalingsverplichtingen van de koper met zich mee.
 • Bij wanbetaling van een vervallen factuur of niet-nakoming van een toegestane betalingstermijn worden alle als dan krachtens andere leveringen verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar.
 • De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de koper op het moment van de levering van het goed.
 • Geleverde stalendisplays blijven eigendom van Stoneline NV. Wij behouden het recht om de displays te allen tijde terug te nemen.

I. Onze prijzen

In onze prijzen zijn de taksen niet inbegrepen behoudens andersluidende bepaling. Indien na het afgeven van een bindend aanbod, na aanvaarding van de opdracht of tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging der lonen en bijdragen der sociale zekerheid, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringen, taksen, rechten en revaluaties, zij wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

J. Schorsing en verbreking van het contract

 • Overmacht en daden die te wijten zijn aan onze onderaannemers en leveranciers, schorsen de uitvoering van onze verplichtingen. In deze gevallen kunnen wij ook de annulering van het contract kiezen. In ieder geval worden u de reeds uitgevoerde leveringen aangerekend.
 • Indien u één van uw verbintenissen niet binnen de 15 dagen na een ingebrekestelling naleeft, mogen wij het contract verbreken. De verbreking van het contract brengt voor u de verplichting mee een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten.
 • Bij verbreking van het contract worden alle nog verschuldigde vorderingen, van welke aard ook, onmiddellijk eisbaar.

K. Taal

Het feit voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

L. Privacy Policy

Op iedere contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten, zijn de bepalingen zoals opgenomen in de privacy policy van toepassing.   De contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten komt tot stand zoals verder bepaald onder huidige algemene voorwaarden.

De privacy policy is vrij raadpleegbaar op: https://www.stoneline.be/privacy-policy.

De Klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de privacy policy bij aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.  Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail : info@stoneline.be

Per post : Nieuwstraat 4 – 2840 Rumst

M. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen die tussen de contracterende partijen zouden kunnen ontstaan, moeten aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen onderworpen worden.

Op alle betwistingen tussen de contracterende partijen is het Belgisch recht van toepassing.

YouTube
Pinterest
LinkedIn